Maatbegeleiding Vechtsport als middel

We voorzien in een begeleidingstraject op maat voor federaties die met (een deel van) hun clubs concreet aan de slag willen gaan met vechtsport als middel. Het doel is op een systematische manier na te denken over het inzetten van hun vechtsport als middel, en om zo een visie te ontwikkelen rond het nastreven van specifieke extra-sportieve doelstellingen, bijkomend aan de sportieve doelstellingen die in de sport(club) centraal staan. Dit doen we in een traject dat standaard uit drie fasen bestaat, waarbij elke fase samen doorlopen wordt aan de hand van een contactsessie.

Het traject wordt telkens zo goed mogelijk afgesteld op de concrete hulpvraag, binnen de mogelijkheden van het platform. We raden aan om met de geïnteresseerde clubs in groep in te stappen, zodat we er een globaal verhaal van kunnen maken; zo wordt er optimaal ingezet op het in interactie gaan met, en inspireren van, elkaar.

Bijkomend aan de verschillende trajectfasen, is tussentijdse communicatie eveneens inbegrepen, alsook begeleiding via mail of telefoon, waar we als platform als aanspreekpunt fungeren. De deelnemers vanuit de clubs zijn de personen die nauw betrokken zijn bij het maken van beslissingen over en/of de uitvoering van de clubwerking (bestuursleden, trainers, …). Per club kunnen er zo maximaal vier betrokkenen aansluiten, om de haalbaarheid te bewaren.

Voorafgaand aan de aftrap van het traject kan er geopteerd worden om een introductiesessie te voorzien; dit kan zowel naar de federatie toe als naar de clubs die geïnteresseerd zijn om in te stappen. Tijdens deze sessie wordt het concept en het trajectverloop geduid, zodat iedereen geïnformeerd aan fase één kan beginnen.

Fase 1

Tijdens het traject vertrekken we van de invulling van de tool ‘Aan de slag met vechtsport als middel’. Deze tool vormt de basis van de eerste sessie. We overlopen de stellingen, verduidelijken de stellingen alsook het concept van vechtsport als middel waar nodig en gaan dieper in op de gegeven antwoorden. Het doel van deze fase is om meer inzicht te krijgen in de eigen werking, aan de hand van de toolinvulling vooraf aan deze fase en de interactie tijdens deze fase.

Fase 2

In een tweede fase geven we een overzicht van waar vechtsportclubs zich kunnen situeren; wat zijn de uitersten, en alles ertussenin als het over het toepassen van vechtsport als middel gaat? We bespreken talrijke voorbeelden uit de praktijk; wat doen andere clubs en hoe kunnen we de werking van jouw club hierin situeren? Dit kan helpen jouw invulling van de tool te finaliseren of bij te stellen. Tijdens deze fase streven we het situeren van de huidige (en mogelijks toekomstige) werking in het vechtsportlandschap na. De bedoeling is dat je na het doorlopen van deze fase een zicht hebt op de variatie binnen het vechtsport als middel verhaal en dat je jezelf kan positioneren binnen deze variatie. Dit inzicht kan je helpen om de extrasportieve meerwaarde van jouw club zowel intern als extern (bv. aan lokale overheden) concreet te kunnen duiden.

Fase 3

In de derde fase kijken we dan concreet waar je met de werking van jouw club naartoe wil; in welke mate en op welke manier wil jij de meerwaarde van vechtsport benutten? Ben je geïnspireerd? Wil je jouw werking veranderen/bijsturen; op welke manieren kan je die inspiratie implementeren? We bekijken waar de mogelijkheden liggen om mogelijke gewenste bijsturingen te verwezenlijken. De doelstelling van deze fase is dus om op een kritische manier te reflecteren over de positie en visie van de club rond vechtsport als middel, waarbij de denkoefening over wat het vervolg van de opgedane inzichten kan inhouden ook wordt gemaakt.