Krijtlijnen 2017-2020

01 feb 2017

De volgende beleidslijnen vormen de rode draad doorheen de eerste beleidsperiode 2017-2020 van het Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw (RVSP).

Het Risicovechtsportplatform fungeert als:

 • ondersteuningspunt
  Het RVSP ondersteunt de vechtsportsector met haar kennis, tools en ervaring. Het biedt de mogelijkheid aan federaties en lokale overheden om een samenwerking op te zetten en samen de uitdagingen omtrent medische, ethische en kwaliteitsvolle thema’s aan te gaan.
 • aanspreekpunt
  Het RVSP is een aanspreekpunt voor thema’s die gelinkt zijn aan gezond sporten, ethisch verantwoord sporten en in het algemeen de kwaliteit van de sportbeoefening. Iedereen die betrokken is bij risicovechtsport in Vlaanderen en Brussel kan terecht bij het platform. Speciale aandacht gaat daarbij naar artsen, federaties, clubs en lokale overheden. Vragen over risicovechtsport kunnen steeds gesteld worden aan de medewerkers van het RVSP die er vervolgens verder mee aan de slag gaan of waar nodig doorverwijzen naar de gepaste kanalen.
 • kenniscentrum
  Het RVSP blijft kennis verzamelen, kennis ontwikkelen en adviezen formuleren. Gezond en veilig risicovechtsporten en in het bijzonder het thema jeugd krijgen daarbij tijdens deze beleidsperiode prioritaire aandacht. Risicovechtsport en beleid op nationaal en internationaal vlak blijft een actief thema waar het RVSP meer kennis over wil ontwikkelen en delen.
 • communicatiecentrum
  Het RVSP blijft actief communiceren over haar ontwikkelde tools, adviezen en relevantie thematieken. Het fungeert bovendien als spreekbuis voor de risicovechtsportorganisaties.
 • spil van het risicovechtsportnetwerk
  Het RVSP zal het netwerk tussen de verschillende organisaties en gemotiveerde actoren  verrijken door kennis- en ervaringsuitwisseling. Bijzondere aandacht zal daarbij tijdens deze beleidsperiode ook gaan naar ‘vechtsport als middel’ bij jeugd.
 • ondersteuner van een kwaliteitsvolle omkadering in de risicovechtsportsector
  Het RVSP draagt de komende vier jaar ook opnieuw bij aan de opleiding van trainers via het overlegplatform risicovechtsporten van de Vlaamse Trainersschool. Het werkt ook verder aan de opleiding voor artsen. De nood aan bijscholingsinitiatieven bij paramedische medewerkers en scheidsrechters/officials zal het RVSP in kaart brengen.

De kwaliteitsstandaard voor risicovechtsport die de Vlaamse Regering op 28 oktober 2016 goedkeurde, vormt een algemene leidraad doorheen de verschillende krijtlijnen.

In haar werking wil het RVSP ook de prioritaire doelgroepen actief betrekken. Daarom zal onder andere de werking van de medische commissie, zoals opgestart in het project, behouden blijven. De federaties zullen nauw betrokken blijven in een formele RVS-adviescommissie waarvan de oprichting in de loop van 2017 gepland staat.